Vizsgakövetelmények 1. és 2. szint

Az 1. szint esetében a vizsga a következő vizsgarészekből áll:

– általános vizsgarész;

– szakterületi vizsgarész;

– gyakorlati vizsgarész.

A 2. szint esetében a vizsga a következő vizsgarészekből áll:

– általános vizsgarész;

– szakterületi vizsgarész;

– gyakorlati vizsgarész;

– RMV-utasítások írására vonatkozó rész.

 

Az 1, 2. szintű vizsgák tartalma

8.2.1. Általános vizsgarész

Az általános vizsgarész a tanúsító testületnek vagy a meghatalmazott minősítő szervezetnek a vizsga időpontjában érvényes általános vizsgarészre vonatkozó kérdés-gyűjteményéből véletlenszerűen kiválasztott legalább 40 db feleletválasztós kérdést tartalmazzon.

Ha a nemzeti jogi szabályzás másként nem rendelkezik, akkor a radiográfiai vizsgálat esetében kiegészítő vizsga rendelhető el sugárvédelemből is.

8.2.2. Szakterületi vizsgarész

A szakterületi vizsgarész a tanúsító testületnek vagy a meghatalmazott minősítő szervezetnek a vizsga időpontjában érvényes szakterületi vizsgarészre vonatkozó kérdés-gyűjteményéből véletlenszerűen kiválasztott legalább 20 db feleletválasztós kérdést tartalmazzon.

Ha a szakvizsgarész két vagy több szakterületre vonatkozik, akkor a kérdések legkisebb száma legalább 30 legyen, figyelembe véve az érintett ipari szakterületeket vagy termékeket (lásd az A mellékletet).

8.2.3. Gyakorlati vizsgarész

8.2.3.1. A gyakorlati vizsgarész tartalmazza a kiválasztott vizsgadarabok vizsgálatát, az eredmények előírt mértékű rögzítését (és a 2. szintű jelöltek számára az értelmezését), valamint az eredmények jegyzőkönyvezését az előírt formában. A képzésre használt darabokat nem szabad vizsgáztatásra használni.

8.2.3.2. Minden vizsgadarab legyen egyértelműen azonosítva és legyen vizsgadarabtörzs-lapja, amely tartalmazza a berendezésnek a vizsgadarabban lévő, meghatározott folytonos-sági hiányok kimutatásához alkalmazott összes beállítását (amennyiben alkalmazható). Az egyedi megjelölés ne akadályozza a gyakorlati vizsgát vagy a vizsgadarab vizsgálatát, és ahol lehetséges, legyen valahol elrejtve a jelölt elől a vizsga során, hogy megakadályozzák a jelöl-tek esetleges információ egyeztetését. A vizsgadarabtörzslapot legalább két, egymástól független vizsgálat alapján kell összeállítani és 3. szintű tanúsítványbirtokosnak kell érvényesíteni az osztályozóvizsgák során való használatra. A független vizsgálati jelentéseket, amelyek alapján a vizsgadarabtörzslapot összeállították, meg kell őrizni feljegyzésként.

8.2.3.3. A vizsgadarabok legyenek jellemzőek a szakterületre (egyre vagy többre), és modellezniük kell a geometriákat, és tartalmazzanak olyan folytonossági hiányokat, amelyek a gyár-tás vagy üzemeltetés során valószínűleg előfordulnak. Lehetnek természetesek vagy mesterségesek. Adat-összeállításokat, digitális röntgenképeket és/vagy vagy filmeket lehet használni valóságos vizsgadarab helyett, de legalább egy valós vizsgadarab vizsgálata kötelező.

Azok a vizsgadarabok, amelyeket beállításra vagy bevonatvastagság meghatározására használnak, nem szükséges, hogy folytonossági hiányokat tartalmazzanak. RT esetén nem szükséges, hogy a vizsgadarabban folytonossági hiányok legyenek, ha ezeket a 2. szintre, az értelmezés céljából kialakított adatcsoportok vagy röntgenképek tartalmazzák.

MEGJEGYZÉS: A vizsgadarabok folytonossági hiányaira vonatkozó útmutatókat az ISO/TS 22809 tartalmazza.

8.2.3.4. A tanúsító testületnek biztosítania kell, hogy a vizsgálatra kijelölt vizsgadarabok száma összhangban legyen a szinttel, az RMV-eljárással és szakterülettel, és hogy azok a vizsgadarabok tartalmazzanak értékelhető folytonossági hiányokat. Az 1. szintű és a 2. szintű gyakorlati vizsgákon a vizsgálandó vizsgadarabok számát a B melléklet tartalmazza.

8.2.3.5. Az 1. szintű jelöltnek követnie kell a vizsgáztató által adott roncsolásmentes vizsgálati utasítás(oka)t.

8.2.3.6. A 2. szintű jelölt válassza meg az alkalmazható roncsolásmentes vizsgálati módszert, és határozza meg a szabályzattal, szabvánnyal vagy műszaki feltétel/műszaki követelményekkel összefüggésben a megfelelő vizsgálati feltételeket.

8.2.3.7. A vizsgára megengedett időt a minősítő szervezet határozza meg.

8.2.4. RMV-utasításírási vizsgarész

8.2.4.1. Az RMV-utasításírási vizsgarész magában foglalja egy írásbeli RMV-utasítás elkészítését a 2. szintű jelölt által.

8.2.4.2. Az írásbeli utasítás vizsgarész súlyozását lásd a D2. táblázatban.

8.2.5. Az 1. és 2. szintű vizsgák osztályozása

8.2.5.1. Az általános, a szakterületi, a gyakorlati és az utasításírási vizsgarészeket külön-külön kell osztályozni. Hagyományosan előkészített, papíralapú vizsgáztatás esetén a vizsgáztató felelős a jóváhagyott, helyes válaszokkal való összehasonlítás révén a vizsgák osztályozásáért. Lehet alkalmazni olyan elektronikus értékelő rendszert, ami automatikusan pontozza a jelölt válaszait a tárolt adatokhoz képest, és az elkészített algoritmus szerint osztályozza a befejezett írásbeli vizsgát. Minden helyes válaszért 1 pont jár, és a tesztekre adott pontszám a kapott pontok összege. A végső számításhoz az egyes tesztek pontszámát százalékban kell kifejezni.

8.2.5.3. Ahhoz, hogy az 1. szintű jelöltek jogosultak legyenek a tanúsításra, minden vizsgarészen (általános, szakterületi és gyakorlati) legalább 70%-os eredményt kell elérniük. A gyakorlati vizsgarész esetében minden vizsgált mintára legalább 70%-os osztályzatot kell kapni.

8.2.5.4. A tanúsító testület vagy a felhatalmazott minősítő szervezet egyes folytonossági hi-bákat kötelezően észlelendőnek minősíthet.

8.2.5.5. Ahhoz, hogy a 2. szintű vizsgázók jogosultak legyenek a tanúsításra, minden vizsga-részen (általános, szakirányú, gyakorlati és RMV-utasításírási) legalább 70%-os eredményt kell elérniük. A gyakorlati vizsgarész esetében minden egyes vizsgált vizsgadarabra és az RMV-utasításírási vizsgarészre legalább 70%-os osztályzatot kell szerezni. A tanúsító testület vagy az arra felhatalmazott minősítő szervezet egyes folytonossági hibákat kötelezően észle-lendőnek és nem elfogadhatónak minősíthet. Az RMV-utasításírási vizsgarészt a D melléklet-nek megfelelően kell osztályozni.

AT-eljárás esetén a megkövetelt vizsgálati utasítás készülhet olyan vizsgadarabra, amelyet a gyakorlati vizsgarész során nem fognak vizsgálni.

Az 1. szinten tanúsított felelőségi köre

6.1.1. Az 1. szinten tanúsított személy bebizonyította felkészültség/kompetenciaét arra, hogy írásbeli utasítások alapján, és 2. vagy 3. szintű személyzet felügyelete alatt képes a roncsolásmentes vizsgálatok elvégzésére. A munkáltató a tanúsítványban megadott alkalmazási területen belül felhatalmazhatja az 1. szintű minősítéssel rendelkező személyt a következők RMV-utasítások szerinti elvégzésére:

a) az RMV-berendezések üzembe helyezésére;

b) a vizsgálatok elvégzésére;

c) a vizsgálatok eredményeinek feljegyzésére és az írásos feltételek szerinti osztályozására;

d) az eredmények jegyzőkönyvezésére.

6.1.2. Az 1. szinten tanúsított személyzetet nem szabad felelőssé tenni sem az alkalmazandó vizsgálati eljárás vagy módszer megválasztásáért, sem a vizsgálati eredmények értelmezéséért.

 

6.2. A 2. szinten tanúsított felelőségi köre

A 2. szinten tanúsított személy bebizonyította felkészültség/kompetenciaét, hogy RMV-folyamatelőírás/technológiaok és RMV-utasítások alapján képes a roncsolásmentes vizsgálatok elvégzésére. A munkáltató a tanúsítványban megadott felkészültség/kompetencia területen belül a 2. szintű személyzetet felhatalmazhatja:

a) az alkalmazandó vizsgálati eljáráshoz szükséges RMV-módszer megválasztására;

b) a vizsgálati eljárás alkalmazási határainak megadására;

c) az RMV-szabályzatok, szabványok, előírások és vizsgálati technológiák alapján a tényleges működési feltételekhez igazított RMV-utasítás elkészítésére;

d) a berendezések beállítására és igazoló ellenőrzésére;

e) a vizsgálatok elvégzésére és felügyeletére;

f) az eredményeknek a vonatkozó szabványok, szabályzatok, előírások vagy technológiák szerinti értelmezésére és értékelésére;

g) minden 2. és az alatti szintnek megfelelő feladat elvégzésére és felügyeletére;

h) a 2. vagy az alatti szintnek megfelelő személyzet irányítására, mentorálására;

i) a roncsolásmentes vizsgálati eredmények jegyzőkönyvezésére.

 

MAROVISZ Személytanúsítási Iroda

Cím:      1191 Budapest, Üllői út 206.
E-mail:  info@szemelytanusitas.hu

Irodavezető

Bartos Zoltán
Tel:      +36 20 3622508
E-mail: bartos.zoltan@szemelytanusitas.hu

Személytanúsítás szervező

Bartos Éva
Tel:      +36 20 3622906
E-mail: bartos.eva@szemelytanusitas.hu

Ügyfélfogadás

Telefonon:      H-P: 9-17 óráig
Személyesen: H-P: 9-17 óráig
Hibabejelentés: support@szemelytanusitas.hu

.