Tanúsítási feltételek

Tanúsítás

Általános feltételek

A vizsga előtt a jelölt teljesítse a látásra és a roncsolásmentes vizsgálati képzésre vonatkozó minimális követelményeket, valamint a tanúsítás előtt teljesítse az ipari jártasság minimális követelményeit, illetve ahol alkalmazandó, érje el a minősítő szervezet által meghatározott minimum életkort.

Látási követelmények minden szint esetén

A jelölteknek és a tanúsítványok birtokosainak a 7.4.2–7.4.4. szakasznak megfelelően fenn kell tartaniuk és okmányszerű bizonyítékkal igazolniuk kell az elfogadható látást.

7.4.2. Közellátás élessége

A tanúsítás előtt és azt követően évente ellenőrizni kell, hogy a közellátás élessége megfelel-e az ISO 18490 követelményeinek, vagy a közellátás élessége tegye lehetővé legalább 30 cm távolságról a Jaeger 1 vagy a Times Roman N 4.5 betűméretű vagy ezekkel egyenértékű (legalább 1,6 mm magasságú) szöveg egy vagy mindkét szemmel, szemüveggel vagy anélkül való olvasását.

7.4.3. Színlátás

A tanúsítás, újratanúsítás vagy megújítás előtt a jelöltnek/tanúsítványbirtokosának igazolnia kell, hogy az előző 5 naptári éven belül színlátásvizsgálatot végeztek. Követelmény, hogy a személy képes felismerni és megkülönböztetni a munkáltató által meghatározott, a roncsolás-mentes vizsgálati eljárások/módszerek során használatos színek vagy a szürke árnyalatai közötti kontrasztokat.

A színlátásvizsgálatnak vagy meg kell erősítenie, hogy a személy színlátása korlátozás nélkül elfogadható, vagy meg kell állapítania a színérzékelés esetleges korlátozottságát (korlátozottságait).

Amennyiben a színérzékelésben bármilyen korlátozottság áll fenn, a munkáltatónak meg kell erősítenie, hogy ez az állapot eredményez-e bármilyen korlátozást vagy korlátozásokat az eljárás- vagy alkalmazásspecifikus módszerek tekintetében.

7.4.4. A látásvizsgálatokat végző személyek

A látásélesség, a színlátás és/vagy a szürkeárnyalat-érzékelés ellenőrzését (ellenőrzéseit) engedéllyel rendelkező orvosnak, ápolónak, szemésznek vagy optometristának kell elvégeznie; vagy más képzett szakembernek, akit a munkáltató nevében eljáró 3. szintű személyzet jóváhagyott és dokumentált.

Képzés

7.2.1. A jelölt a tanúsító testület számára elfogadható okmányszerű bizonyítékkal igazolja, hogy megfelelő eredménnyel végezte el a megpályázott RMV-eljárásra és szintre vonatkozó, a 2. táblázatban meghatározott követelményeknek megfelelő.

7.2.2. Az elméleti képzés minden szint esetében elvégezhető személyes, oktató által vezetett, távoktatási, önképzéses formában vagy e formák kombinációjával. Gyakorlati képzés kizáró-lag személyes, oktató által vezetett formában valósulhat meg. Az alaptanúsítás megszerzéséhez szükséges képzés a képzés befejezésétől számított legfeljebb tíz évig marad érvényes.

A 3. szint esetén a 2. táblázat szerinti minimális képzési követelmények mellett a minősítésre való felkészülés teljesíthető különböző, a jelölt tudományos és műszaki hátterétől függő módon, ideértve más szakképzési tanfolyamokon, konferenciákon vagy szemináriumokon való részvételt, könyvekből, időszakos vagy más szakmai nyomtatott vagy elektronikus anyagokból való tanulást.

Távoktatási lehetőség alkalmazása esetén olyan rendszereket kell létrehozni, amelyek biztosítják a teljes képzési tananyag teljesítését.

MEGJEGYZÉS: Az RMV-személyzet képzési szervezetei számára kiadott útmutatókat az ISO/TS 25108 tartalmazza.

7.2.3. A tanúsításra jelentkező által elvégzett képzés minimális időtartama biztosítsa a készségeket és ismereteket, továbbá nem lehet rövidebb, mint a 7.2.4. szakaszban és a 2. táblázatban az adott RMV-eljárásra előírt legkisebb időtartam, amit a 7.2.5. szakasz szerint lehet rövidíteni.

Ez az időtartam a jelöltek matematikai készségein, valamint olyan előzetes anyag- és folyamat ismereten alapul, amely a befejezett előképzés megfelelő átvilágításával igazolható. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a tanúsító testület kiegészítő szakképzést követelhet meg az adott témában.

A képzési napok száma tartalmazza az elméleti és a gyakorlati képzési órákat is.

Amikor az A melléklet szerinti ipari szakterületeket létrehozzák, a tanúsító testületnek figye-lembe kell vennie a 2. táblázat szerinti minimális képzési követelményt.

7.2.4. A 2. szintű követelmények közvetlen teljesítéséhez a 2. táblázat szerint az 1. és 2. szintre előírt napok számának összege szükséges.

A 3. szintű vizsga közvetlen eléréséhez a 2. táblázat szerint az 1., 2. és 3. szintre előírt napok számának összege szükséges. A 3. szintre tanúsított személyzet felelősségének (lásd a 6.3. szakaszt) és a 3. szinthez tartozó alapvizsgarészben a C tétel tartalmának (lásd az 5. táblázatot) mérlegelésekor szükségessé válhat más RMV-eljárásokra vonatkozó kiegészítő képzés is.

2. táblázat: A képzés legrövidebb időtartamai

 

 

Roncsolásmentes vizsgálati eljárás

1. szint napok számaa

2. szint napok számaa

3. szint napok számaa

AT

5

8

5

ET

5

6

6

LT

5

9

6

MT

3

2

4

PT

3

2

3

RTb

5

10

5

ST

2

3

2

TT

5

6

5

UT

8

10

5

VT

3

2

3

a Egy nap időtartam legalább hét órát jelent, amit egyetlen nap alatt vagy órák halmozásá-val is el lehet elérni.

b RT esetén a képzési órák nem tartalmazzák a sugárvédelmi képzést.

1. MEGJEGYZÉS: különleges módszerek esetében lásd az F mellékletet.

 

Ipari roncsolásmentes vizsgálati jártasság

Abban az eljárásban, amelyben a jelölt tanúsítványért folyamodik, a megszerzendő ipari jár-tasság legrövidebb időtartama legyen a 3. táblázat szerinti, de lehetséges csökkentését a 7.3.3. szakasz tartalmazza. Amikor a jelölt egynél több eljárás tanúsítását kéri, a jártasság teljes ideje egyezzen meg az egyes eljárásokra előírt időtartamok összegével.

A tanúsító testületnek kell meghatározni minden szintre a jártasságnak a vizsga előtti legkisebb időtartamát (a 3. táblázat szerinti teljes követelmény törtrészeként vagy százalékaként, mindkét megoldás elfogadható). Abban az esetben, ha a sikeres vizsgát követően szándékozzák a jártasságot megszerezni, a vizsgaeredmény legyen érvényes legalább öt évig.

A jártasság okmányszerű bizonyítékát igazolja a munkáltató vagy a jártasságigazoló, és az legyen a tanúsító testület rendelkezésére bocsátva.

3. táblázat: Az ipari jártasság minimális követelményei

RMV- eljárás

Jártasság, napok számaa

1. szint

2. szint

3. szint

 

1. szintű minősítés esetén

Közvetlen módon

Felsőfokú végzettség és 2. szintű minősítés esetén

2. szintű minősítés esetén

Közvetlen módon, felsőfokú végzettséggel

AT, ET, LT, RT, TT, UT

45

135

180

270

450

540

MT, PT, ST, VT

15

45

60

180

240

360

a Egy nap időtartam legalább hét órát jelent, amit egyetlen nap alatt vagy órák halmozá-sával is el lehet érni. A megengedett maximális óraszám egy nap alatt 12 óra. A napok-ban kifejezett tapasztalatot úgy kapjuk meg, hogy az összes összegyűjtött óraszámot elosztjuk 7-tel.

                       

 

Megújítás

10.1. Az érvényesség időszakának letelte előtt a tanúsítvány tanúsítás, újratanúsítás után a tanúsító testület által megújítható, a következők bemutatása alapján:

a) a megelőző 12 hónapon belül végzett közellátásvizsgálat megfelelő eredményének okmányszerű bizonyítéka, és

b) az előző 60 hónapon belül elvégzett kielégítő színlátás és/vagy szürkeárnyalat-érzékelés vizsgálatának okmányszerű bizonyítéka; és

c) jelentős időtartamú megszakítás nélküli, folyamatos és azon az eljáráson és szakterületen folytatott munkatevékenység okmányszerű bizonyítéka/ellenőrizhető okirata, amelyre a tanúsítvány megújítását kérik,

és a következők közül vagy

d) a 11.2.2. szakasz szerinti gyakorlati vizsgarész sikeres teljesítése, azzal a kivétellel, hogy annak a 11.2.2. szakaszban előírt vizsgadarabok legalább 50 %-át kell magában foglalnia; vagy

e) a strukturált kreditrendszer követelményeinek sikeres teljesítése a 10.2. szakaszban és a C mellékletben meghatározottak szerint.

 

Ha a megújításra vonatkozó c) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, a személynek teljesítenie kell a 11.2.2. szakaszban előírt gyakorlati vizsgarészeket.

 

10.2. Amennyiben a jelölt a strukturált kreditrendszert választja, a tanúsító testület számára bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy a C1. táblázat követelményei alapján az ötéves meg-újítási időszak alatt legalább 100 pontot teljesített.

10.2.1. Az 1. szintű tanúsítvány megújítását kérő jelölteknek a 100 pontból legalább 75 pontot kell elérni a C1. táblázat A részében felsorolt tevékenységek bármely kombinációjával.

10.2.2. A 2. vagy 3. szintű tanúsítvány megújítását kérő jelölteknek a 100 pontból legalább 50 pontot kell elérniük a C1. táblázat A részében felsorolt tevékenységek bármely kombinációjával.

10.2.3. Ha egy tanúsító testület úgy döntött, hogy 5 évnél rövidebb megújítási időszakot alkalmaz, a minimálisan szükséges pontok ennek megfelelően arányosíthatók [azaz 4 éves meg-újítási időszak esetén legalább 80 pontra lenne szükség (100 × 4/5)].

10.2.4. Amennyiben a jelölt egynél több tanúsítvány megújítását kéri, az adott tevékenységért kapott pontok az egyes tanúsítványokhoz szükséges összes ponthoz hozzáadhatók a nem egy adott eljárásra vonatkozó tevékenységek esetében (pl. "Jelenlegi egyéni tagság RMV vagy RMV-hez kapcsolódó társaságban"). A jelölteknek azonban minden egyes megújítani kívánt tanúsítvány esetében teljesíteniük kell az előírt teljes pontszámot (azaz 100 pontot).

10.3. A megújítás kezdeményezése a tanúsítványbirtokos felelőssége.

10.3.1. A megújításra jelentkezést a tanúsító testülethez a tanúsítás lejártát megelőzően kell benyújtani, és az nem lehet a tanúsítvány lejártának időpontja után tizenkét hónapnál későbbi időpontban.

10.3.2. Ha a megújítási kérelem a tanúsítvány lejárta előtt vagy a lejárat napján érkezik be, az új tanúsítvány megújításának időpontja megegyezik a tanúsítvány lejáratának időpontjával (azaz a tanúsítás nem szakad meg). Az új tanúsítvány lejárati ideje legfeljebb 5 évvel halad-hatja meg az eredeti tanúsítvány lejárati idejét.

10.3.3. Ha a megújítási kérelem a bizonyítvány lejárta után érkezik, az új tanúsítvány megújításának időpontja az a nap, amikor a megújításhoz szükséges valamennyi követelmény telje-sül. Ebben az esetben a tanúsítási időszakban megszakítás történt. Az új tanúsítvány lejárati ideje legfeljebb 5 évvel haladhatja meg az eredeti tanúsítvány lejárati idejét.

10.4. A tanúsítvány érvényességi ideje megújításkor legfeljebb 5 év.

10.5 A megújítási követelményeket nem teljesítő 1. és 2. szintű tanúsítványbirtokosoknak teljesíteniük kell az újratanúsítás 11.2.2. szakaszban meghatározott követelményeit. A megújí-tási követelményeket nem teljesítő 3. szintű tanúsítványbirtokosoknak a 11.3.1. szakaszban meghatározottak szerint kell teljesíteniük az újratanúsítás követelményeit.

 

 

Újratanúsítás

Általános követelmények

Minden második érvényességi időszak letelte előtt (tízévente) a tanúsított egyént a tanúsító testület újratanúsíthatja új öt éves vagy rövidebb időszakra, ha a személy megfelel a megújításra vonatkozó követelménynek és megfelel a következő, vonatkozó feltételeknek.

Az újratanúsítás kezdeményezése a tanúsított felelőssége. Ha az újratanúsításért több mint 12 hónappal az érvényességi időszak lejárta után folyamodik, 1. és 2. szint esetén a teljes (általános, szak-, és gyakorlati) vizsgát, illetve 3. szint esetén a fővizsgát újra sikeresen le kell tenni.

Az 1. és 2. szint

11.2.1. Az újratanúsításra jelentkező 1. és 2. szintű tanúsítványbirtokosoknak be kell nyújtaniuk a munkáltató által kiállított igazolást arról, hogy az újratanúsítás tárgyát képező eljárás és szakterület tekintetében jelentős megszakítás nélkül folyamatos és kielégítő munkatevékenységet folytatnak, és teljesítik a 11.2.2. szakaszban foglaltakat.

11.2.2. A személynek sikeresen kell teljesíteni a gyakorlati vizsgarészt, amellyel bizonyítja a tanúsítványban meghatározott alkalmazási területen a munka elvégzéséhez szükséges felkészültség/kompetenciaét. Ennek a vizsgának tartalmaznia kell az újratanúsítandó tanúsítvány alkalmazási területének megfelelő vizsgadarabok (lásd a B. mellékletet) vizsgálatát, és 2. szint esetén az 1. szintű személyzet számára használható írásos vizsgálati utasítás (lásd a 8.2.4.1. szakaszt) elkészítését. Ha minden vizsgadarabra (az 4. táblázat szerinti útmutatónak megfelelő súlyozással), és 2. szint esetén az írásbeli utasítások elkészítésére a személynek nem sikerül elérnie legalább 70%-os osztályzatot, az újraminősítő vizsga kétszeri megismétlését kell megengedni az első újratanúsítási kísérletet követően, legalább 7 nappal később és 12 hónapnál hamarabb.

11.2.3. Ha a két megengedett ismétlővizsga sikertelen, a tanúsítványt vissza kell vonni.

A tanúsítás visszaállításához a jelöltnek:

- a tanúsító testület által elfogadható továbbképzést kell elvégeznie; és

- az eredeti tanúsítvány megszerzéséhez szükséges valamennyi vizsgarészt újra kell teljesíteni.

A visszaállított tanúsítvány lejárati ideje legfeljebb 5 évvel haladhatja meg az eredeti tanúsítvány lejárati idejét.

11.2.4. Ha a 11.2.1. szakasz szerinti újratanúsítás feltételei nem teljesülnek, a személynek teljesítenie kell a 11.1. szakaszban előírt általános, szakterületi és gyakorlati vizsgákat.

11.3. A 3. szint

11.3.1. Az újratanúsításra jelentkező 3. szintű tanúsítványbirtokosoknak be kell nyújtaniuk a munkáltató által kiállított igazolást arról, hogy az újratanúsítás tárgyát képező eljárás és szak-terület tekintetében jelentős megszakítás nélkül folyamatos és kielégítő munkatevékenységet folytatnak, és:

a) teljesítik az írásbeli vizsga 3. szintre vonatkozó követelményeit a 11.3.3. szakasz szerint, vagy

b) megfelelnek a strukturált kreditpontrendszer 11.3.2. szakasz és C1. táblázat szerinti követelményeinek.

 

Újratanúsítás esetén a személy választ a vizsga vagy a kreditrendszer között. Ha a kredipont-rendszert választja, és szükség van a munkáltató dokumentumaihoz való hozzáférésre, vagy a munkáltató telephelyére való bejutásra a követelmények teljesülésének az igazolásához, a személynek be kell nyújtania a tanúsító testülethez a munkáltató írásbeli beleegyezését.

Mindkét esetben (írásbeli vizsga vagy kreditrendszer) a személynek az adott eljárásban való folyamatos gyakorlati tevékenységének az igazolását kell elfogadásra benyújtania a tanúsító testülethez, vagy le kell tennie a 11.2.2. szakasz szerinti 2. szintű gyakorlati vizsgát, az írásbeli RMV-utasítás elkészítését kivéve.

11.3.2. Amennyiben a tanúsítványbirtokos a strukturált kreditrendszer alkalmazása mellett dönt, a tanúsító testület számára bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy a C1. táblázat követelményei alapján az 5 éves újratanúsítási időszak alatt legalább 100 pontot teljesített.

A 3. szintű tanúsítvány újratanúsítását kérő tanúsítványbirtokosok számára:

- a 100 pontból legalább 50, de legfeljebb 70 pont szükséges a C1. táblázat A tételében fel-sorolt tevékenységek bármely kombinációjából; és

- a 100 pontból legalább 30, de legfeljebb 50 pont szükséges a C1. táblázat B tételében fel-sorolt tevékenységek bármely kombinációjából.

Ha egy tanúsító testület úgy döntött, hogy 5 évnél rövidebb megújítási időszakot alkalmaz, a minimálisan szükséges pontok ennek megfelelően arányosíthatók [azaz 4 éves megújítási időszak esetén legalább 80 pontra lenne szükség (100 × 4/5)].

11.3.3. Amennyiben a tanúsítványbirtokos az írásbeli vizsga letételét választja, vagy nem felel meg a strukturált kreditrendszer követelményeinek, sikeresen teljesítenie kell egy olyan vizs-gát, amely a következőket tartalmazza:

a) legalább 20, a vizsgálati eljárás szakterület(ek)en való alkalmazására vonatkozó feleletválasztós kérdést, amivel igazolja az általánosan elfogadott roncsolásmentes vizsgálati módszerek, szabványok, szabályzatok vagy műszaki feltétel/műszaki követelmények, és az alkalmazott technológia ismeretét, és

b) legalább 10, a tanúsító testület tanúsítási rendszerének követelményeire vonatkozó felelet-választós kérdést.

11.3.4. Ha a személynek nem sikerül legalább 70%-os osztályzatot elérnie az újratanúsító vizsgán, legfeljebb két lehetőséget kell biztosítani a vizsga megismétlésére. Az összes vizsgát 12 hónapon belül kell megismételni, kivéve, ha a tanúsító testület ezt az időtartamot meghosszabbítja.

11.3.5. Ha a két megengedett ismétlővizsga sikertelen, a tanúsítványt vissza kell vonni.

A tanúsítás visszaállításához a jelöltnek:

– a tanúsító testület által elfogadható továbbképzést kell elvégeznie; és

– az eredeti tanúsítvány megszerzéséhez szükséges főeljárás-vizsga valamennyi tételét újra kell teljesíteni.

A visszaállított tanúsítvány lejárati ideje legfeljebb 5 évvel haladhatja meg az eredeti tanúsít-vány lejárati idejét.

11.3.6. Azt a jelöltet, aki a kreditpontrendszert választotta és nem felel meg a követelmények-nek, a 11.3.3. szakasz szerinti követelményeknek megfelelően kell újratanúsítani. Ha az ilyen esetben tett, első újratanúsító vizsga sikertelen, az újratanúsításra a strukturális kreditpont-rendszeren alapuló kérvény dátumától számított 12 hónapon belül az újratanúsító vizsga meg-ismétlése csak egyszer engedélyezhető.

MAROVISZ Személytanúsítási Iroda

Cím:      1191 Budapest, Üllői út 206.
E-mail:  info@szemelytanusitas.hu

Irodavezető

Bartos Zoltán
Tel:      +36 20 3622508
E-mail: bartos.zoltan@szemelytanusitas.hu

Személytanúsítás szervező

Bartos Éva
Tel:      +36 20 3622906
E-mail: bartos.eva@szemelytanusitas.hu

Ügyfélfogadás

Telefonon:      H-P: 9-17 óráig
Személyesen: H-P: 9-17 óráig
Hibabejelentés: support@szemelytanusitas.hu

.