Állásfoglalás egységes szabványalkalmazás érdekében

MSZ EN ISO 9712:2022 új szabvánnyal kapcsolatos tájékoztatás

Jelentkezéssel kapcsolatos változások

- Látásvizsgálatnál a látásélesség (évente), a színlátás és/vagy a szürkeárnyalat-érzékelés (5évente) ellenőrzését (ellenőrzéseit) engedéllyel rendelkező orvosnak, ápolónak, szemésznek vagy optometristának kell elvégeznie. A látásvizsgálatok elvégzésére a tanúsító a fent felsoroltakon kívül más képzettségű szakembert nem fogad el.
 
- Ipari jártasságot igazolhat adott eljárásból 2-es 3-as tanúsítással rendelkező személy vagy a tanúsító testület által jóváhagyott személy. Feltétel, hogy a jóváhagyónak közvetlen rálátása legyen a jelölt munkavégzésére, amit okmányszerű bizonyítékkal igazolni tud. (pl.: igazgató, csoportvezető, laboratóriumvezető)
 
- A közvetlen 2-es szint eléréséhez a tanfolyam megkezdése előtt 1-es szintnek megfelelő gyakorlati vizsgát kell tenni a tanúsítónál. A tanúsító igazolást ad ki a sikeres 1-es szintű gyakorlati vizsgáról. Az igazolás a kiadástól számított 1 évig érvényes. Az érvényes igazolás megléte feltétele a tanfolyamra való jelentkezésnek. Az új szabályozást a tanúsító 2023. április 01 után induló tanfolyamok vonatkozásában vezeti be. A 2-es szint közvetlen eléréséhez elfogadható felsőoktatási intézmények listáját a tanúsítók nyilvánosságra hozzák. A lista jelenleg egyeztetés alatt van, ezért annak véglegesítéséig (legkésőbb 2023.04.01-ig), a két tanúsító testület az eddigi gyakorlatának megfelelően egyedi elbírálással dönt a szükséges végzettség elfogadhatóságáról. A közvetlen 2-es szint elérésével kapcsolatban a „Képzéssel kapcsolatos változások” pontnál további információk is találhatók.
 
- Képzést a jelölt a tanúsító testület számára elfogadható okmányszerű bizonyítékkal igazolja, hogy megfelelő eredménnyel végezte el a megpályázott RMV-eljárásra és szintre vonatkozóan. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a képző intézet igazolja a tanfolyamon való eredményes részvételt a tanúsító felé. A kiadott igazolásnak ki kell terjednie arra, hogy a jelölt hány napot és naponta hány órában vett részt a felkészítésen, valamint tartalmaznia kell a felkészítő azon nyilatkozatát, hogy a jelölt megfelelő eredménnyel teljesítette a tanfolyamot. A tanfolyamon való részvétel eredményességét a felkészítők továbbra is például „házi vizsga” tartásával (a gyakorlatra is kellő súlyt helyezve) tudják mérni. Ha a jelölt a házi vizsgán nem megfelelő eredménnyel végzett, a képzőnek kiegészítő képzést kell tartani.

Vizsgával kapcsolatos változások

- Az eddigi gyakorlatnak megfelelően szóbeli felmérés továbbra is követelmény lesz. Lebonyolítása lehet kérdés kidolgozás és kifejtés formájában, de történhet a gyakorlati vizsga folyamán történő elbeszélgetéssel is.
 
- Gyakorlati vizsgán a jelölteknek legalább két vizsgadarabot kell vizsgálniuk, több termékterület esetén pedig minden termékterületről legalább egyet. A külön vizsgarészként értékelendő „Vizsgálati utasítás” írásához a vizsgán csak a tanúsító testület által engedélyezett segédanyag használható. (pl.: szabvány).
 
- Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az elméleti vizsgánál egy általános és az összes választott termékterületekből további egy-egy feleletválasztós teszt formájában történő felmérésre kerül sor. A tesztek 4 válaszos formában készülnek, melyek közül csak egy a helyes válasz.

Megújítással kapcsolatos változások (1-es, 2-es és 3-as szint)

- Az összes szint esetén használható kreditpontrendszer. Kreditpontrendszer alapján történő megújítás esetén a tanúsító a benyújtott dokumentumokon felül bekérhet további igazoló dokumentumokat vagy a helyszínen személyesen ellenőrizheti, hogy minden termékterületen teljesülnek-e a folyamatos munkavégzés feltételei.
 
Példa kreditpontrendszer alkalmazására, a 100 pont elérésére:
  • 5 év folyamatos munkavégzés = 95 pont,
  • elméleti képzés (lehet igazolható belső képzés is) 5 nap = 5 pont
Összesen: 95+5 = 100 pont.
 
Elutasítás esetén a jelöltnek teljes gyakorlati vizsgát kell tennie.
 
- Ha nem kreditpontrendszer alapján kéri a tanúsított a megújítást, akkor gyakorlati vizsgát kell tennie a tanúsítványon szereplő termékek alapján kiadott vizsgadarab (vagy vizsgadarabok) legalább 50%-án. Az 1-es szint kivételével továbbá vizsgálati utasítást is kell írnia, mely külön vizsgarészként értékelendő.
 

Újratanúsítással kapcsolatos változások

- 1-es és 2-es szint esetén teljes gyakorlati vizsgát kell tenni a tanúsítványon szereplő termékterületek alapján (termékterületenként 1 db, de minimum 2 db vizsgadarab vizsgálata szükséges). 2-es szint esetén „Vizsgálati utasítás” -t is készíteni kell, mely külön vizsgarészként kerül értékelésre. Az elméleti vizsga 20 kérdéses teszt kitöltését jelenti.
 
- 3-as szint esetén kreditpontrendszerrel vagy írásbeli vizsgával (1db vizsgálati utasítás kidolgozása és 30 kérdéses teszt) van lehetőség az újratanúsításra. Mindkét esetben a tanúsított egyénnek az adott eljárásban való folyamatos gyakorlati tevékenységének az igazolását be kell nyújtania a tanúsító testületnek. Ennek hiányában a tanúsítottnak 2. szintű gyakorlati vizsgát kell tennie.
 

Tanúsítványkezeléssel kapcsolatos változások

- 12 havonta szükséges megküldeni vagy feltölteni a folyamatos munkavégzésre (tanúsítvány hátoldalán) és látásvizsgálatra vonatkozó dokumentumot (lásd még a Jelentkezéssel kapcsolatos
változások részt).
 

Képzéssel kapcsolatos változások

-A tanúsító testület kizárja az önképzést és a 3-as szint közvetlen megszerzésének a lehetőségét. A korábbi gyakorlattal megegyezően a tanúsításra való jelentkezés feltétele a tanfolyamon való
részvétel.
 
-A tanúsítók által elfogadott, megfelelő végzettség esetén a közvetlen 2-es szint eléréséhez a tanfolyam megkezdése előtt a jelöltnek 1-es szintű gyakorlati vizsgát kell tenni a tanúsítónál. Ennek eredményes teljesítése feltétele a 2. szintű tanfolyami jelentkezésnek. Az a jelölt, aki ezt a feltételt nem teljesíti az adott vizsgán csak 1-es szintű tanúsítványt szerezhet.
 

Tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása

(további feltételek a szabványban előírtakon kívül)
 
A tanúsítvány visszavonásra vagy felfüggesztésre kerül:
  • A munkatevékenység egy évet meghaladó, vagy megszakításokkal összesen két évet meghaladó két vagy több időszakon át tartó hiánya esetén.
  • Ha a személy nem igazolja évente, hogy megfelel a látásélességre vonatkozó követelményeknek.
  • Etikai vétség esetén
Felfüggesztés esetén a tanúsítvány újra érvénybe helyezéséhez a tanúsítottnak az újratanúsítás feltételeit teljesítenie kell.
 

Más tanúsító testületek által kiadott tanúsítványok

- Szabad átjárás van a tanúsító testületek között. Feltétele: Az eredeti tanúsító testület igazolása az érvényes tanúsítványról.
 

Jelölési rendszer

- A tanúsító a szabványban meghatározott jelöléseket használja.
Például: gyártás (m); LT nyomásváltoztatáson alapuló módszer LT-P
 

Módszerekkel kapcsolatos tájékoztatás

- A különböző eljárásokhoz tartozó módszerek eléréséhez a kiegészítő képzésen és vizsgán kell részt venni. A módszerekhez szükséges képzési követelmények megegyeznek az alaptanfolyamokra
vonatkozó követelményekkel.
 
Például Alapeljárás LT1 5 nap képzés. A nyomásváltozási és nyomjelzőgázos eljárás megszerzéséhez LT-P 3 nap, LT-TG 2 nap, összes oktatási nap 10. Kettes szint eléréséhez 18 nap szükséges.
 

Rendelkezések a módszerekre vonatkozóan:

A 2023.01.01 előtt lefolytatott vizsgák alapján kiadott UT, RT és LT tanúsítványok a legközelebbi „beavatkozáskor” (megújítás vagy újratanúsítás) az alábbiak szerint kerülnek kiadásra:
  • UT tanúsítvány a továbbiakban már csak akkor használható a fázisvezérelt vagy TOFD módszer alkalmazásához, ha a tanúsított elvégzi a szükséges kiegészítő képzést és teljesíti a kiegészítéshez tartozó tanúsítási követelményeket.
  • RT tanúsítvány csak filmes technika végzéséhez lesz alkalmazható. Egyéb digitális technikák tekintetében kiegészítő képzést kell végezni és teljesíteni kell a kiegészítéshez tartozó tanúsítási követelményeket.
  • Az LT tanúsítványokon a módszer kerül feltüntetésre és a „Termékterületek” sor üresen marad.
Az UT és az RT fejlett eljárások tekintetében (pl. TOFD, digitális RT) a megrendelő már 2023.01.01-től kérheti a tanúsítványban a vonatkozó módszerek feltüntetését a tanúsítottól. Ennek a szükséges
kiegészítő képzés- és sikeres vizsga teljesítésével tud a tanúsított megfelelni.
 

Munkáltató-, jártasságot igazoló- és folyamatos munkavégzést igazoló felelőssége

A különféle igazolást készítők és aláírói felelősek a kiadott igazolások valóságtartalmáért. A valóságnak nem megfelelő igazolás kiadása etikai vétségnek minősül és adott esetben a nem valós
tartalmú igazolás alapján kiadott tanúsítvány felfüggesztését vagy visszavonását is eredményezheti.
 
Budapest, 2023.02.10.
 
MAROVISZ
MHtE

 

 
 

MAROVISZ Személytanúsítási Iroda

Cím:      1191 Budapest, Üllői út 206.
E-mail:  info@szemelytanusitas.hu

Irodavezető

Bartos Zoltán
Tel:      +36 20 3622508
E-mail: bartos.zoltan@szemelytanusitas.hu

Személytanúsítás szervező

Bartos Éva
Tel:      +36 20 3622906
E-mail: bartos.eva@szemelytanusitas.hu

Ügyfélfogadás

Telefonon:      H-P: 9-17 óráig
Személyesen: H-P: 9-17 óráig
Hibabejelentés: support@szemelytanusitas.hu

.